Årsstämma 2023

Neovici Holding AB (publ) årsstämma 2023 kommer att hållas måndagen den 17 juli 2023, kl. 11:00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

RÄTT TILL ANMÄLAN OCH DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per den 7 juli 2023, och dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast den 11 juli 2023

Anmälan sker skriftligen per e-post till styrelsordföranden på e-postadress erik.nerpin@advokatnerpin.com. Vid anmälan bör följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuellt medföljande biträden (dock högst två).

Fullmaktsformulär
Den som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid bolagsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt.

Fullmakten finns att ladda ned här:

Fullmaktsformulär för årsstämma i Neovici Holding AB (PUBL)